ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 มี.ค. 66 ปิดภาคเรียนที่ 2/2565
27 มี.ค. 66 ประกาศผลการเรียน ชั้น ป.1-5 รับเอกสาร
โรงเรียน ครูประจำชั้น
27 มี.ค. 66 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับเอกสาร
โรงเรียน กรรมการตามคำสั่ง
17 มี.ค. 66 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,4,5 สอบแยกห้อง
โรงเรียน กรรมการตามคำสั่ง
15 มี.ค. 66 สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียน
15 มี.ค. 66 ถึง 17 มี.ค. 66 นักเรียนปฐมวัยประเมินพัฒนาการ
โรงเรียน ครูปฐมวัย
13 มี.ค. 66 ถึง 15 มี.ค. 66 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,4,5,6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565
13 มี.ค. 66 ถึง 16 ก.พ. 66 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 (เว้นวันที่ 15 มี.ค.2566)
โรงเรียน
09 มี.ค. 66 ถึง 10 มี.ค. 66 EP,EEP สอบปลายภาค ภาคภาษาอังกฤษ
โรงเรียน ครูโครงการ EP,EEP