วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2566 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ”เป็นสถานศึกษาชั้นนำ สู่คุณภาพมาตรฐานสากลบนความเป็นไทย พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21”

ปรัชญาโรงเรียน
“ความรู้ คู่ความดี”