กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูศศิธร แสงพลสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูจิรภัทร จิตตะโสภา

ครูธนอมร นิลกาญจน์

ครูเสาวลักษณ์ บุญปลอดวาย

ครูตุลาพร พรหมฤทธิ์

ครูปิยะกานต์ เมฆกล่อม

ครูนลินรัตน์ มีมาก

ครูทิพรส ทองเสน

ครูสุพัตรา อามิตร์

ครูยุพิน ปรีดาศักดิ์

ครูอุทัยทิพย์ รักษาเมือง

ครูศุภรัตน์ บรรดาศักดิ์

ครูหัทยา ขวดทอง

ครูอาทิตยา มากศรี

ครูนัฎฐา พงศ์สุพัฒน์

ครูฐิติพร พลมาศ

ครูณิชกานต์ ขาวสมบูรณ์

ครูพรทิพย์ภา ธงธวัช

ครูผกาลักษณ์ ชำนาญกิจ

ครูพิทยา ฝั่งชลจิตร