กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูสุจินต์ ทองนวล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูชนิตา พิมเสน

ว่าที่ ร.ต.หญิงศรัณรัชต์ ยู้นเส้น

ครูมิ่งขวัญ จุติปัญจพรกุล

ครูสุภาวดี ดิสเสถียร

ครูแวซูไฮนี มะตีเยาะ

ครูลัลธริมา สุวรรณ

ครูสุวลักษณ์ เกิดมณี

ครูยินดี จุลศักดิ์

ครูอุมาพร จากระโนต

ครูเอกอุดม จ้ายอั้น

ครูประเสริฐ ขุนชำนาญ