กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูนรุต สิทธิฤทธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูอรนุช พรหมรัตน์

ครูดรรชนี แก้วทวี

ครูอัชญา เคารพาพงศ์

ครูสมจิตต์ สมภูเวช

ครูนริศรา ฤทธิมนตรี

ครูอุไรวรรณ สุดคีรี

ครูนุศรา อ่องสุภารมย์

ครูกาญจนา บุญถนอม