กลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูเชาวณี ชูทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูสุภาวดี กิจวิเศษ

ครูปัถย์ อรัญพฤกษ์

ครูวศิน บุตรมิตร

ครูณัฐศุกาญจน์ วัตถุ

ครูดวงแก้ว สุทธินุ่น

ครูภาวินี ทองน้อย

ครูเพทาย บุบผัน