กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูจิรา ไชยณรงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูกอบกุล สงสุวรรณ

ครูวาสนา มีเดช

ครูชฎามาศ ชูโสด

ครูสุเทวี แท้สูงเนิน

ครูวันณา คงเส้ง

ครูดวงตา ชูใจ

ครูฐิติชญา มฤคี

ครูศักดิ์สิรัตน์ สรวงพนากุล

Teacher Lycel Daray Badon

Teacher Jann

Mr.Rainier Sevill Del

Teacher Donal