คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงประภาภัทร ชูพร้อย
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปพิชญา หีมมิหน๊ะ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเอมมิฬี กาฬสุวรรณ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนัญนุช เงินเหลี่ยม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภูมิภัทร เพชรศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณภัคร์ชาฏา เจริญผล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปุณยานุช บุษบงกรด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายจราจร
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอลีนตา ระฆังทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิราภรณ์ ชูหนู
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรัช พัฒนปรีชากุล
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น :