หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
      โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ” จัดหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้
      1. ระดับปฐมวัย หลักสูตร​สถานศึกษา​ระดับปฐมวัย​ พุทธศักราช​ 2561  
                    ตามหลักสูตร​การศึกษา​ปฐมวัย​พุทธศักราช​ 2560
      2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
          - ภาคปกติ
          - โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Programme : EP)
          - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ (English Enhancement
Programme : EEP)
          - โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(Science Mathematics Technology Programme : SMTP)
          - โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านภาษาจีน (Chinese Programme : CNP)